Sự kiện thường niên JNT x PayPal 2023 CHÍNH THỨC KHÉP LẠI TUẦN SỰ KIỆN JNT X PAYPAL: A FUTURE OF SEAMLESS PAYMENTS https://youtu.be/Gc2DhxKqks8 Sự kiện “A Future of Seamless Payments” của JNT x PayPal đã diễn ra thành công…